هدف کلی:

  • هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی رفتارمدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری درآموزگاران اداره آموزش وپرورش سرچهان می باشد.
  • تعیین رابطه رفتارمدنی سازمانی باهریک ازمولفه های کیفیت زندگی کاری درآموزگاران آموزش وپرورش سرچهان

فرضیه ها

   فرضیه 1: بین رفتارمدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری آموزگاران رابطه وجوددارد.

   فرضیه 1-1: بین رفتارمدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری آموزگاران مردرابطه وجوددارد.

   فرضیه 2-1: بین رفتارمدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری آموزگاران زن رابطه وجوددارد.

   فرضیه 2: بین رفتارمدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری آموزگاران با مدرک تحصیلی آنهارابطه وجوددارد.

   فرضیه 1ـ2: بین رفتارمدنی سازمانی وروابط انسانی درمحیط کارآموزگاران رابطه وجوددارد.

   فرضیه 2ـ2: بین رفتارمدنی سازمانی وامنیت شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد.

   فرضیه3-2: بین رفتارمدنی سازمانی وپیشرفت شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد.

   فرضیه 4-2: بین رفتارمدنی سازمانی ومشارکت آموزگاران رابطه وجود دارد.

   فرضیه 5-2: بین رفتارمدنی سازمانی ورعایت منزلت وحقوق انسانی آموزگاران رابطه وجود دارد.

   فرضیه 6-2: بین رفتارمدنی سازمانی وتوازن بین کاروزندگی آموزگاران رابطه وجوددارد

   فرضیه 7-2: بین رفتارمدنی سازمانی وتعهدکاری آموزگاران رابطه وجوددارد.

   فرضیه 8-2: بین رفتارمدنی سازمانی ومسائل مالی ورفاهی آموزگاران رابطه وجوددارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تعهد شخصی زنان و تاثیر آموزش غنی‌سازی بر آن

دیدگاهتان را بنویسید