دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد تعیین تفاوت تمرکز مجدد بر برنامه ریزی در میان دختران فراری و عادی

2-3-1- مبانی تنظیم هیجان سال ها پژوهش به وضوح بر نقش مهم هیجان ها در بسیاری از جنبه های زندگی روزانه و همچنین تأثیر آن ها در سازگاری با فشارها و بحران های زندگی صحه گذاشته اند. اساساً هیجان ها بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تفاوت تمرکز مجدد مثبت در میان دختران فراری و عادی

اگر چه هیچ کس به طور دقیق نمی داند که چه تعداد از جوانان هر ساله از خانه فرار می کنند، تخمین زده شده که در ایالات متحده سالانه حدود 7 درصد یا 6/1 میلیون جوان 17-12 ساله از خانه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد تفاوت نشخوارگری در میان دختران فراری و عادی

رفتار فرار بالاخص با بی ثباتی و ارتباط خانوادگی ضعیف و بدرفتاری با فرزندان همراه است. این عوامل باعث اختلاف و گسیختگی پیوند بین والدین و فرزندان می شود. در این جا نوجوان محیط خانه را تهدید آمیز می داند بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تفاوت پذیرش در میان دختران فراری و عادی

مبانی نظری پژوهش     2-1- مبانی نظری 2-2- فرار از منزل 2-2-1- مفهوم شناسی و نوع شناسی فرار از منزل فرار از خانه نوعی رفتار سازش نایافته است که کودک یا نوجوان به منظور رهایی از مشکلات موجود در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تعیین تفاوت ملامت خود در میان دختران فراری و عادی

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان منظور از راهبرد های شناختی تنظیم هیجان نمره ای بود که دختران در پرسشنامه 18 سوالی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان از نادیا گارنفسکی (CERQ) کسب کردند. مقیاس اندازه گیری در این پرسشنامه از نوع مقیاس فاصله بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه مقایسه منبع کنترل در میان دختران فراری و عادی.

متغیر مستقل: دختران فراری و عادی متغیر وابسته: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سبک های دلبستگی ابراز وجود منبع کنترل       1-7– تعاریف نظری متغیرها راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تنظیم هیجان به عنوان فرایند آغاز، حفظ، تعدیل و با بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد مقایسه ابراز وجود در میان دختران فراری و عادی.

اهداف کلی : 1- مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در میان دختران فراری و عادی. 2- مقایسه سبک های دلبستگی در میان دختران فراری و عادی. 3- مقایسه ابراز وجود در میان دختران فراری و عادی. 4- مقایسه منبع کنترل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه سبک های دلبستگی در میان دختران فراری و عادی

1-   بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد. 1-1 راهبرد ملامت خود در بین دختران فراری و عادی متفاوت است. 1-2 راهبرد پذیرش در بین دختران فراری و عادی متفاوت است. 1-3 راهبرد نشخوارگری دربین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در میان دختران فراری و عادی

جوامع بشری برای طی کردن روند توسعه و تکامل خویش به عناصر و اجزای گوناگونی نیازمندند که یکی از مهم ترین این اجزاء نیروی انسانی کارآمد و جوان است. نوجوانان قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان

اصولا برنامه های رسمی، متداول و کلاس های مدارس بیشتر متوجه پرورش حافظه و به کار انداختن قوای ذهنی شاگردان می باشند و به رشد جنبه های عاظفی و اجتماعی افراد چندان توجهی ندارند. فراگرفتن علوم با نشستن برروی نیمکت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل