دسته‌بندی نشده

پایان نامه آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه به دانش آموزان

همه افراد حین تصمیم‏گیری در نوسان هستند. با حرکت گام به گام مطابق مراحل زیر می توان به این امر پی برد. (گلدبرگ ،1998 ،به نقل از کرمی 1388 ) 1 – تعیین تصمیمی که با توجه به اهداف مورد دستیابی اتخاذ شود، وقتی درباره تصمیمی فکر می‏کنیم باید مطمئن […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه اثر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر کمال‏ گرایی جامعه مدار دانش آموزان

انواع تصمیم به اعتقاد هریس (1998) چند نوع تصمیم اساسی وجود دارد: 1 – تصمیم انتخابی[1]: تصمیمات بلی – خیر، این یا آن که باید قبل از انتخاب گزینه اتخاذ شوند، در این نوع، طبقه بندی می گردند. (آیا باید یک تلویزیون جدید خرید؟ آیا باید امسال به مسافرت رفت؟) […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه و کمال‏ گرایی دیگر مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی

تصمیم‏گیری می تواند با تمرکز گرایی و رسمیت کم یا زیاد همراه باشد. گاهی اوقات اطلاعات نقش مهمی در اقدام به اتخاذ یک تصمیم ایفا می نمایند. گاهی اوقات نیز فرآیندهای قدرت، محتوی و مضمون تصمیم را تعیین می‏کنند. به طور کلی نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر کمال‏ گرایی خویشتن مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی

فرآیندهای شناختی در تصمیم‏گیری فرآیندهای شناختی مجموعه ای از فرآیندهای ادراک، قضاوت و گزینه‏های تصمیم است که در برگیرنده ی تبدیل و تعدیل اطلاعات در ارتباط با رفتار تصمیم گیرنده در رویارویی با اطلاعات است. قضاوت های تصمیم گیرندگان، تجزیه و تحلیل و درک آن ها اثر اطلاعات را تعیین […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم ‏گیری اجتنابی دانش آموزان

تصمیم‏گیری بخش مهم و حیاتی در زندگی است. برخی افراد نسبت به دیگران در تصمیم‏گیری موفق ترند. درک این حقیقت در 20 سال گذشته، توجه قابل ملاحظه ای نسبت به متغیرهای مؤثر بر تصمیمات افراد به خود جلب کرده است. (لیبی[1]، لوفت[2]، 1993). این متغیرها در طیفی از متغیرهای فیزیولوژیکی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم ‏گیری وابستگی دانش آموزان دختر دبیرستان

تعریف تصمیم‏گیری تصمیم گرفتن در لغت به معنی، اداره کردن، قصد کردن آمده است (دهخدا) رادفر و همکاران (1387) تصمیم‏گیری را فرآیند پیچیده ای می دانند که شامل انواع توانایی های فکری و نیز داشتن اطلاعات در مورد تصمیمی که می‏خواهیم بگیریم می باشد. الوانی (1385) تصمیم‏گیری را عبارت از […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تعیین تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم ‏گیری آنی دانش آموزان دختر

     فصل دوم بررسی پیشینه پژوهش   تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم آیا تصمیم‏گیری، پدیده‏های عجیب و ناشناخته ای است یا آنکه کار راحت و ساده ای است؟ هنوز معلوم نیست که چگونه، چه موقع و کجا تصمیم ساخته و پرداخته می شود. به گفته ی مدیر عامل شرکت جنرال موتورز […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه اثرگذاری آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری شهودی دانش آموزان دختر

تعریف نظری رفتار جرات‏مندانه : رفتاری بین فردی که شامل ابراز صادقانه و نسبتا صریح افکار و احساسات است به نحوی که از نظر اجتماعی مناسب بوده و احساسات و آسایش دیگران نیز در آن مدنظر باشد( مسترز[1] 1999). تعریف تصمیم‏گیری : عبارتست از پیش بینی و ارزیابی نتایج از […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه اثرگذاری آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری شهودی دانش آموزان دختر

تعریف نظری رفتار جرات‏مندانه : رفتاری بین فردی که شامل ابراز صادقانه و نسبتا صریح افکار و احساسات است به نحوی که از نظر اجتماعی مناسب بوده و احساسات و آسایش دیگران نیز در آن مدنظر باشد( مسترز[1] 1999). تعریف تصمیم‏گیری : عبارتست از پیش بینی و ارزیابی نتایج از […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم ‏گیری عقلانی دانش آموزان

هدف کلی: –هدف کلی این پژوهش عبارت خواهد بود از بررسی اثر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر دبیرستانی اهداف جزیی: -بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه  بر سبک تصمیم‏گیری عقلانی دانش آموزان دختر دبیرستانی – بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏گیری […]

توسط مدیر سایت، قبل