دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد تعیین تفاوت تمرکز مجدد بر برنامه ریزی در میان دختران فراری و عادی

2-3-1- مبانی تنظیم هیجان سال ها پژوهش به وضوح بر نقش مهم هیجان ها در بسیاری از جنبه های زندگی روزانه و همچنین تأثیر آن ها در سازگاری با فشارها و بحران های زندگی صحه گذاشته اند. اساساً هیجان ها واکنش های زیست شناختی هستند که زمانی برانگیخته می شوند […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد تفاوت نشخوارگری در میان دختران فراری و عادی

رفتار فرار بالاخص با بی ثباتی و ارتباط خانوادگی ضعیف و بدرفتاری با فرزندان همراه است. این عوامل باعث اختلاف و گسیختگی پیوند بین والدین و فرزندان می شود. در این جا نوجوان محیط خانه را تهدید آمیز می داند و با توجه به قرار گرفتن در سن نوجوانی، احساس […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تعیین تفاوت ملامت خود در میان دختران فراری و عادی

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان منظور از راهبرد های شناختی تنظیم هیجان نمره ای بود که دختران در پرسشنامه 18 سوالی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان از نادیا گارنفسکی (CERQ) کسب کردند. مقیاس اندازه گیری در این پرسشنامه از نوع مقیاس فاصله ای بود. سبک های دلبستگی منظور از سبک های دلبستگی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه مقایسه منبع کنترل در میان دختران فراری و عادی.

متغیر مستقل: دختران فراری و عادی متغیر وابسته: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سبک های دلبستگی ابراز وجود منبع کنترل       1-7– تعاریف نظری متغیرها راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تنظیم هیجان به عنوان فرایند آغاز، حفظ، تعدیل و با تغییر در بروز، شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد مقایسه ابراز وجود در میان دختران فراری و عادی.

اهداف کلی : 1- مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در میان دختران فراری و عادی. 2- مقایسه سبک های دلبستگی در میان دختران فراری و عادی. 3- مقایسه ابراز وجود در میان دختران فراری و عادی. 4- مقایسه منبع کنترل در میان دختران فراری و عادی.     اهداف جزئی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه سبک های دلبستگی در میان دختران فراری و عادی

1-   بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد. 1-1 راهبرد ملامت خود در بین دختران فراری و عادی متفاوت است. 1-2 راهبرد پذیرش در بین دختران فراری و عادی متفاوت است. 1-3 راهبرد نشخوارگری دربین دختران فراری و عادی متفاوت است. 1-4 راهبرد تمرکز مجدد […]

توسط مدیر سایت، قبل