دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری همگرا با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان 2-2-1-  مولفه های خودتنظیمی یکی از مسائل مهم در بررسی یادگیری خودتنظیمی، اختلاف نظر در نوع مولفه های تشکیل دهنده آن است. بعضی ازنظریه ها ، به تفکیک و طبقه بندی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تفاوت میزان یادگیری خودتنظیمی در افراد چپ دست با راست دست

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان مشاهده‌ی تأملی این بعد مشاهده دقیق قبل از قیاس و قضاوت، نظاره چیزها و اشیاء از جنبه‌های مختلف و جست‌وجوی مفاهیم و معنای چیزها را دربرمی‌گیرد. بیش‌تر اندیشه‌ها و موقعیت‌ها را […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه مقایسه افراد چپ دست با راست دست در میزان یادگیری خودتنظیمی

فراگیر انتخابی با این سبک، فراگیر می تواند بسته به موقعیت زمانی و مکانی،سبکی مناسب را انتخاب کند و یا سبکی را با سبک های دیگر هماهنگ سازد.   2-1-5- سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده، و انطباق یابنده نوع دیگری از دسته بندی سبکهای یادگیری به وسیله ی دیوید کلب […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد یادگیری خود تنظیمی در دانشجویان

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان 2-1-2- سبک های تکانش و تاملی[1]: دسته بندی دیگر سبک های یادگیری شناختی، سبک تکانشی در مقابل سبک تاملی است. به این بعد از سبک های یادگیری، «سرعت شناختی[2]» نیز گفته […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی در دانشجویان

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان 2-1- 1 – سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه[1]:  سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه (یا فارغ از زمینه) گویای این است که قضاوتهای شخصی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رابطه بین سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی با دست برتری در بین دانشجویان

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 1-7-1- دست برتری: تعریف مفهومی: دست برتری به عنوان ترجیح غالب یک دست در اجرای تکالیف عملکردی که با یک دست قابل انجام هستند، تعریف شده است (کاویل و برایدن[1]، 2003). تعریف عملیاتی: منظور از دست برتری نمره ای است که آزمـودنی در […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رابطه بین سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی با دست برتری در بین دانشجویان

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 1-7-1- دست برتری: تعریف مفهومی: دست برتری به عنوان ترجیح غالب یک دست در اجرای تکالیف عملکردی که با یک دست قابل انجام هستند، تعریف شده است (کاویل و برایدن[1]، 2003). تعریف عملیاتی: منظور از دست برتری نمره ای است که آزمـودنی در […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق بی شک پرداختن به کشف ویژگی ها و توانایی های دانشجویان در بالا بردن کیفیت آموزشی موثر خواهد بود و معلمان و مربیان را در انتخاب […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از نظر محیط یادگیری

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن تعلیم و تربیت اخلاقی روسو در زمینه استفاده از استدلال و منطق در تربیت اخلاقی کودکان با نظریات جان لاک[1] […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از نظر محیط یادگیری

تعلیم و تربیت اخلاقی روسو در زمینه استفاده از استدلال و منطق در تربیت اخلاقی کودکان با نظریات جان لاک[1] مخالف است و می گوید نیروی عقل که ترکیبی از سایر نیروهاست، از تمام قوای روحی بشر مشکل تر و دیر تر رشد می یابد ولی مردم به غلط این […]

توسط مدیر سایت، قبل