دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش برنامه غنی سازی بر افزایش رضایمندی زناشویی زوج ها

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی سازی بر افزایش میزان رضایت مندی زناشویی زوج ها بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون – پیگیری با گروه کنترل بوده و جامعه آماری شامل والدین دانش آموزان دختر مقطع دبستان شهر اصفهان بود. نمونه شامل تعداد 30 زوج بود که به طریق تصادفی خوشه ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 زوج در گروه آزمایش و 15 زوج در گروه کنترل) توزیع شدند. داده ها با استفاده از آزمون رضایت زناشویی محقق ساخته، جمع آوری و از طریق نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش برنامه غنی سازی بر افزایش رضایت مندی زناشویی زوج ها در پس آزمون و پیگیری موثر بوده است(0.05  p) اثر جنسیت در آموزش برنامه غنی سازی در پس آزمون و پیگیری تأیید نشد(0.05 p ). نتایج درباره زیر مقیاسهای رضایت مندی زناشویی زوج ها نشان داد که آموزش برنامه غنی سازی در ابعاد جنسی، حل تعارضات، ارتباط با خانواده اصلی، فعالیت های مذهبی،
فعالیت های اجتماعی – تفریحی و ارتباط زوج ها موثر بوده ( 0.05p )، ولی در بعد مدیریت منزل موثر نبوده است(0.05p ).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . آیا بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد ؟

2.آیا بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد ؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد اثر سبک دل‌بستگی دوسوگرا بر سلامت روان دانشجویان

3.آیا بین عشق ورزی زنان و مردان رابطه معناداری وجود دارد ؟

4 . آیا بین رضایت مندی زناشویی زنان ومردان رابطه معناداری وجود دارد  ؟

  1. آیا بین رضایت مندی زناشویی و صمیمیت ارتباط معناداری وجود دارد ؟
  2. آیا بین رضایت مندی زناشویی و هوس رابطه معناداری وجود دارد ؟

7 .آیا بین رضایت مندی زناشویی و تعهد رابطه معناداری وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی


دیدگاهتان را بنویسید