دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

2-4-2-           پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا

اولین بار تصویر ذهنی از خدا توسط آنا ماری رایزتو[1] (1979) مورد بررسی روان شناختی قرار گرفت. از نظر رایزتو تصویر ذهنی از خدا در بر گیرنده ی برداشت احساسی و تجربه فرد از خدا می باشد که بر گرفته از نظریه روان تحلیل گری است. تصویر ذهنی از خدا از طریق تجربیات افراد شکل می گیرد و به صورت احساس معنوی از خدا در می آید ( رایزتو، 1979) تصویر ذهنی  افراد از خدا ظاهرا با چگونگی تفسیر آنها از رویدادهای مبهم و نحوه معنا بخشیدن به رویدادها، در ارتباط است. پژوهشهای اخیر به سمت بررسی پیچیدگی رابطه بین تصویر ذهنی از خدا با بهزیستی و جهان بینی رفته اند (هیل و هال، 2002).

3-4-2-           تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی

کانکل و همکاران[2] (1999) یک طرح مفهومی  فراگیر و مفصل را راجع به تصویر ذهنی از خدا و دلیل آنکه تصاویر ذهنی از خدا اینقدر متفاوت و چند بعدی هستند ارائه کرده اند. آنها از برخی پژوهشهای قبلی که در مورد ادراک تصویر ذهنی از خدا مبتنی بر روشهای اثبات گرایی و کاهش گرایی بوده، حمایت نکرده اند. به این معنی که صرفا رویکردهای همبستگی برای تبیین سازه تصویر ذهنی از خدا کفایت نمی کند. بلکه روشهای کیفی راهی برای چگونگی توصیف و تصویر ذهنی از خدا با سایر متغیرهای مهم مثل معنویت، هستند.

دیگران بحث کرده اند که تصویر ذهنی از خدا و ارتباطش با تجربیات معنوی باید عناصری از عالم قدسی را در بر گیرد که به وسیله آن از شکل صرفا ایدئولوژیک خارج شود. یعنی اینکه آنها تصریح کرده اند که واقعیتهای معنوی باید در نظر گرفته شوند و تصویر ذهنی از خدا باید در مفهوم ارتباطی آن فهمیده شود (هیل و هال، 2002).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با فرسودگی شغلی در معلمان مرد

بیان اینکه ادراک افراد از معنویت درون یک بافت ارتباطی قرار دارد، امر مهمی است (هال و همکاران، 1998). انسانها موجودات اجتماعی ای هستند و حتی مفاهیم انتزاعی همچون معنویت نیز اغلب در فرآیند معناسازی، درونی می شوند (پالوتزیان و پارک، 2004).

[1] – Ana mare Rizzuto

[2] -Cancel , et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین متغیرهای تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ می باشد.

اهداف جزئی:

تعیین رابطه بین تصویر ذهنی از خدا با خود شکوفایی

تعیین روابط بین تصویر ذهنی از خدا با اضطراب مرگ

تعیین روابط بین خود شکوفایی با اضطراب مرگ

مقایسه میزان اضطراب، خودشکوفایی وکیفیت تصویر ذهنی از خدا در دانشجویان پسر و دختر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران


دیدگاهتان را بنویسید